Australia 1990

film 135 asa 125


film 136 ektachrome 400


film 137 kodachrome 64


Film 138 asa 400


film 139 ektachrome 400


film 140 ektachrome 200


film 141 ekatchrome 400


film 142 ektachrome 200


film 143 ektachrome 400 (at 800)


film 144 ektachrome 400

Pictures taken snorkelling off Beavers Cay, Mission Beach.


film 145 ektachrome 400