Tahiti 1990

film 145 ektachrome 400


film 145 ektachrome 400